Club News
  • No News reported.

Bal Kalyan Sanstha Hall Renovation by Pune Baner

Winter in New York
20 Dec, 2017

Beneficiaries : 100

Cost : 30000

President : Satyajit Wale

Rotarian Team : Ajit Chaudhari, Anil Dhamale, Ankur Agrawal, Dilip Gupta, Dippak Mudliyar, Gangadhar Joshi, Harshal Jadhav, Kamlesh Pherwani, Nitin Sachdev, Nitin Wagh, Prakash Sarawgi, Prashant Mulay, Satyajit Wale, Shashikant Thakur, Shekhar Shet, Sujeet Dubey, Sunita Sial, Thomas Samuel, Unmesh Risbood, Vikram Jadhav

Non Rotary Partner : NA

Description :
Bal Kalyan Sanstha Hall Renovation

Images :

Tags:
Others