Club News
  • No News reported.

Shikshak Gaurav Puraskar by Pune Baner

Winter in New York
23 Sep, 2017

Beneficiaries : 5

Cost : 15000

President : Satyajit Wale

Rotarian Team : Ajit Chaudhari, Dippak Mudliyar, Gangadhar Joshi, Harshal Jadhav, Kamlesh Pherwani, Nitin Wagh, Prakash Sarawgi, Prashant Mulay, Satyajit Wale, Shekhar Shet, Sujeet Dubey, Sunita Sial, Unmesh Risbood, Vikram Jadhav

Non Rotary Partner : NA

Description :
Teachers Felicitation

Images :